ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Такси за участие в конференцията и съпътстващите събития: .

  • Присъствено участие с доклад – 100 лв.


  • Присъствено участие без доклад – 70 лв


  • Неприсъствено участие с доклад – 70 лв.


  • Присъствено участие с доклад на докторант, млад учен – 50 лв.


  • Участие на докторант/млад учен без доклад – 20 лв.


  • Участие на студенти на Университета –безплатно


  • Участие на базови специалисти – 50 лв.


  • Участник в Изложение Детето и детският свят – за базова организация на Факултет по педагогика - 50 лв. на ден/за щанд


  • Участие в Изложение Детето и детският свят – за външна организация – 250 лв. на ден/за щанд
Таксите за участие се превеждат по банков път, с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ Свети Климент Охридски

БНБ - централно управление IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD


При плащане по банков път задължително се вписват: Трите имена, ЕГН, ФП , Конференция 1.6.2024