ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ С ДОКЛАДИ

Резюмета на докладите за участие се приемат до 15.05.2024 г.

Резюметата на докладите са част от формата за регистрация. Обем - до 150 думи (с предлозите). Резюмето/анотацията трябва да отразява основното съдържание на статията и резултатите от изследването. Заявки за участие с включени резюмета се приемат до 15.05.2024 г. На този линк

Пълният текст на докладите за публикуване се приемат във формат Word.doc. до 01.06.2024 г. на е-майл: conferencefp2024@gmail.com. Названието на файлът с пълния текст на доклада да бъде оформен по следния начин: – «Фамилия на автора – статия», например: “Racheva - statya”.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник. Сборникът ще изпратим лично на всеки автор, след неговото отпечатване.Изисквания към оформлението на текста на докладите:

Докладите да са в обем до 8 страници - MS Word, шрифт Times New Roman, 12 pt., Line Spacing – 1.5.

Структура на статията:

Параметри на страницата: ляво - 3 см, горе и долу - 2 см, дясно- 1,5 см. Line Spacing – 1.

 • Заглавие на статията на български - Bold, Centre, Times New Roman, 14 pt.


 • На следващия ред – Align Right/ в дясно - на български - име и фамилия на автора/авторите, научната степен и звание, име на институция, град, ORCID номер (ако авторът/авторите, ако има такъв)


 • През един ред – Заглавие на статията на английски, Bold, Centre, Times New Roman, 14 pt


 • На следващия ред – Align Right/ в дясно - на английски - име и фамилия на автора/авторите, научната степен и звание, име на институция, град, ORCID номер (ако авторът/авторите, ако има такъв)


 • През един ред - анотация на английски и на български език


 • Ключови думи – до 5 ключови думи на английски и на български език.


 • Уводна част - актуалност, значимост, констатирани проблеми и др.


 • Основна част - постановка на проблема, цел и задачи на изследването, резултати


 • Използвани литературни и информационни източници - само цитирани източници, номерирани по азбучен ред на фамилните имена на авторите. Стил на цитиране в текста – цитираната литература в текста се означава в скоби с фамилията на автора/авторите и годината на публикуване – например: (Racheva, 2010 или Рачева, 2010). Ако позоваването съдържа дословен цитат, се поставя в кавички, а след годината на издаването се посочва страницата/ страниците (Рачева, 2010, с. 66).


 • Информация за контакти с автора/авторите на текста.
  Декларация за оригиналност и етичност - С представянето на ръкопис на доклада за публикуване в Сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ‘‘, авторът декларира, че текстът не е публикуван в други издания, и че са спазени етични принципи за публикуване на научни текстове.
Графики, рисунки, диаграми, таблици, формули и др. се поставят в текста.

Текстът е без пренасяне. Страниците не се номерират.

Организационният екип си запазва правото да отклонява онези материали, които не отговарят на изискванията или са постъпили по-късно от срок